บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการ กำกับกิจการ เพื่อให้บริษัทฯบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสทางบริษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต