ภาพรวมธุรกิจ

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในธุรกิจพลังงาน

รายได้รวมจากการขายและบริการ
บาท
ประสบการณ์ในธุรกิจ
+
ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PCE”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แบบครบวงจร ที่มีความพร้อมการจัดการระบบซัพพลายเชน (Supply Chain) โดยมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งรวมถึงการซื้อน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้กับ ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำมันปาล์ม บริษัทจะเน้นการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1
กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์ม โอเลอีนเพื่อการบริโภค
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอีนเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ดำเนินงานโดย NBD) ซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากปาล์ม ให้กับลูกค้าในประเทศไทยและส่งออก ไปต่างประเทศ (ดำเนินงานโดย PACO)
2
กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
การให้บริการคลังรับฝาก น้ำมันปาล์ม คลังสินค้าทั่วไป ลานเทกองเก็บสินค้า และให้บริการ ท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า
3
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่ง สินค้าทางรถ
การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งสินค้าเหลวและสินค้าแห้ง ในประเทศ
4
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่ง สินค้าทางเรือ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการให้บริการทั้งสินค้าเหลวและสินค้าแห้ง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รวมสินทรัพย์
6,624.38
ล้านบาท
รายได้รวม
32,638.28
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
1,150.56
ล้านบาท