บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยยกระดับสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ

กฏบัตร

กฎบัตรกรรมการ ESG
กฎบัตรกรรมการบริษัท
กฎบัตรกรรมการบริหาร
กฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นโยบายบริษัท

นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท
นโยบายการบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการรักษาความลับ การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
นโยบายการขายสินค้า
นโยบายการเงิน
นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการสื่อสารระดับองค์กร
นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารจัดการและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
นโยบายการให้บริการ
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายจัดซื้อวัตถุดิบ
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
นโยบายการจัดการคลังพัสดุและอะไหล่
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการบริหารสินทรัพย์ถาวร
นโยบายการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบาย เรื่อง การดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
นโยบายการสรรหา และการพิจารณาค่าตอบแทน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เอกสารสำคัญ

ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรองบริษัท