สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564 2565 2566 1Q2567
อัตราส่วนทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 8,072.20 6,846.81 6,624.38 5,686.11 6,665.47
หนี้สินรวม 3,942.14 3,280.84 3,253.72 2,731.66 3,616.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,130.06 3,565.97 3,370.66 2,954.45 3,048.77
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 19,963.20 28,041.14 32,656.43 24,669.68 5,760.75
กำไรขั้นต้น 1,773.34 1,630.79 1,150.56 1,081.98 268.01
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.88% 5.82% 3.52% 4.39% 4.65%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.43% 3.01% 0.66% 1.34% 1.92%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -/1 22.02% 6.18% 10.45%/2 14.78%/2
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) -/1 11.36% 3.18% 5.37%/2 7.18%/2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 0.92 0.97 0.92 1.19
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท) - - 430 790 -
อัตราการจ่ายปันผล/3 (%) - - 124.75% 91.61% -

หมายเหตุ

  1. บริษัทไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับงบการเงินปี 2563 จึงไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินบางรายการได้
  2. คำนวณเป็นค่าเต็มปี (Annualize Calculation) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
  3. อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปีหารด้วย กำไรสุทธิประจำปี หักสำรองตามกฎหมายประจำปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท