ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อน IPO (Par = 1 บาทต่อหุ้น) หลัง IPO (Par = 1 บาทต่อหุ้น)
จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
1 บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด 910,000,000 45.50% 910,000,000 33.09%
2 บริษัท พีเคเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด 820,000,000 41.00% 820,000,000 29.82%
3 นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล 70,000,000 3.50% 70,000,000 2.56%
4 นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล 60,000,000 3.00% 60,000,000 2.18%
5 นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล 60,000,000 3.00% 60,000,000 2.18%
6 นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล 40,000,000 2.00% 40,000,000 1.45%
7 นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล 40,000,000 2.00% 40,000,000 1.45%
รวมผู้ถือหุ้นก่อน IPO 2,000,000,000 100.00% 2,000,000,000 72.73%
8 ประชาชน (IPO) - - 750,000,000 27.27%
รวมผู้ถือหุ้นก่อน IPO 2,000,000,000 100.00% 2,750,000,000 100.00%