หากพบเห็นหรือมีพยานหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยว กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้กระทำ การแทนของบริษัทในเรื่องการประพฤติที่ไม่ เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี ผู้พบเห็นสามารถรายงานต่อผู้ที่ รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. 1
  ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
 2. 2
  หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรง
 3. 3
  ผ่านระบบ online บนเว็ปไซต์ของบริษัท https://www.pce-th.com/
 4. 4
  กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทหรือทุกสาขาของบริษัท
 5. 5
  ทางโทรศัพท์: 077-284917-9 ต่อ 243
 6. 6
  ทางอีเมล์:
  สำนักงานเลขานุการบริษัท : cs@pce-th.com
  คณะกรรมการตรวจสอบ : AC@pce-th.com
 7. 7
  ทางไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 99/19 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเราแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น