บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในธุรกิจพลังงาน

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ปัจจุบันมีการ ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มแบบครบ วงจร ที่มีความพร้อมการจัดการระบบซัพพลายเชน

สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิต และจำหน่ายน้ำมันปาล์มทั้งน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันพืชบริโภค,การจำหน่ายน้ำมัน ปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการคลังรับฝาก และท่าเรือ, บริการขนส่งสินค้าทั้งทางรถและทางเรือ ซึ่งความหลากหลายและความ เกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ ทำให้กลุ่มบริษัทกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม อย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี

ธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์ม โอเลอีนเพื่อการบริโภค
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอีนเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ดำเนินงานโดย
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (“NBD”)
รวมถึงการซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากปาล์ม ให้กับลูกค้าในประเทศไทยและส่งออก ไปต่างประเทศ
ดำเนินงานโดย
บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด (“PACO”)
กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
การให้บริการคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม คลังสินค้าทั่วไป ลานเทกองเก็บสินค้า และให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า
ดำเนินงานโดย
บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด (“PKM”)
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ
การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งสินค้าเหลวและสินค้าแห้งในประเทศ
ดำเนินงานโดย
บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด (“PC”)
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
รวมถึงให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดำเนินงานโดย
บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด (“PCM”)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 1Q2567

รวมรายได้จากการขายและบริการ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ 2564 2565 2566 1Q2567
รายได้จากการขาย 27,725.04 32,353.44 24,378.04 5,692.03
รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม NBD / PACO 27,696.25 32,306.42 24,326.02 5,680.94
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า NBD 28.79 47.02 52.02 11.08
รายได้จากการบริการ 316.10 303.00 291.64 68.72
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ PKM 113.60 132.86 153.77 39.60
รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ PC 134.59 107.48 79.50 13.09
รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ PCM 67.91 62.66 58.37 16.03
รวมรายได้จากการขายและบริการ 28,041.14 32,656.44 24,669.68 5,760.75