บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจาก หักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง กฎหมาย โดยบริษัทต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการ จ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องรายงานให้ ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทย่อยต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้อง นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ย่อยมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบ ต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว ถัดไป ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัทย่อยยังมีการกำหนดว่า กรณีบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะต้องเสนอขอและได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PCE เสียก่อน คณะกรรมการบริษัทย่อยจึงจะสามารถนำ เสนอวาระขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีหรือการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลบริษัทย่อย